INVESTOR EDUCATION AND INFORMATION

Menu
BSP Advisory – ” Warning on Unauthorized Deposit-taking Activities” / ” Babala Ukol sa mga Tumatanggap ng Deposito ng Walang Pahintulot

Date Posted: 24 June 2015

BSP Advisory

BSP Advisory

SEC Facebook

Binibigyang babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang publiko laban pakikitungo sa mga tag o institusyong turnatanggap ng deposito nang walang pahintulot.
Ipinapaalam Sa publiko
(1) Tanging mga bangko lamang ang pinahihintulutang turnanggap ng deposito mula sa publiko.
• Ang deposito sa bangko ay nakaseguro sa Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC) hanggang P500,OOO bawat depositor bawat bangko.
• Upang mapatunayan na ang isang bangko ay pinahihintulutan ng BSp na tumanggap ng deposito, maaring makita ang listahan ng mga pinahihintulutang bangko sa http;//www.bsp.gov.ph/banking/directories/asp.
(2) Ang non-stock savings and loan associations (NSSLAS) ay pinahihintulutan ding tumanggap ng deposito mula sa kanilang mga karapat•dapat na miyembro lamang.
• Ane deposito NSSLAs ay hindi nakaseguro sa PDIC.
Ang pagkakasapi sa isang NSSLA ay limitado lamang sa mga tao na kabilang sa “well-defined qrOup” na nakasaad sa by-laws nito. Ang isang tao ay hindi maaring makitungo sa isang NSSLA kung hindi siya miyembro nito

Binibigyang babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang publiko laban pakikitungo sa mga tag o institusyong turnatanggap ng deposito nang walang pahintulot.
Ipinapaalam Sa publiko
(1) Tanging mga bangko lamang ang pinahihintulutang turnanggap ng deposito mula sa publiko.
• Ang deposito sa bangko ay nakaseguro sa Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC) hanggang P500,OOO bawat depositor bawat bangko.
• Upang mapatunayan na ang isang bangko ay pinahihintulutan ng BSp na tumanggap ng deposito, maaring makita ang listahan ng mga pinahihintulutang bangko sa http;//www.bsp.gov.ph/banking/directories/asp.
(2) Ang non-stock savings and loan associations (NSSLAS) ay pinahihintulutan ding tumanggap ng deposito mula sa kanilang mga karapat•dapat na miyembro lamang.
• Ane deposito NSSLAs ay hindi nakaseguro sa PDIC.
Ang pagkakasapi sa isang NSSLA ay limitado lamang sa mga tao na kabilang sa “well-defined qrOup” na nakasaad sa by-laws nito. Ang isang tao ay hindi maaring makitungo sa isang NSSLA kung hindi siya miyembro nito